Whistleblowing

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

LAMA energy a.s. (dále jen „Společnost“) zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), Vnitřní oznamovací systém, který slouží k podání oznámení o protiprávním jednání, k němuž došlo, či k němuž má či může dojít, v souvislosti se Společností (dále jen „VOS“).

Kategorie možných Oznamovatelů:

Společnost přijímá prostřednictvím VOS v režimu Zákona oznámení v souladu se Zákonem pouze od následujících kategorií osob:

  1. osob, vykonávajících pro Společnost závislou práci v pracovněprávním vztahu,
  2. osob, vykonávajících pro Společnost dobrovolnickou činnost, nebo
  3. osob, vykonávajících pro Společnost odbornou praxi nebo stáž.

Ostatní osoby:

Ostatní osoby (např. zákazníci, obchodní partneři a jiné třetí strany) mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím téhož VOS, avšak mimo působnost Zákona, a tedy Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Společnost upozorňuje, že VOS není určen pro standardní zákaznickou komunikaci (např. pro řešení smluvních záležitostí, vyúčtování, technických či smluvních požadavků apod.), a Příslušná osoba není oprávněna přijímat a vyřizovat zákaznickou komunikaci. Zákaznickou komunikaci se Společností je nutné vést prostřednictvím následujících kontaktů – https://www.lamaenergy.cz/kontakty/.

Příslušná osoba a způsoby podání oznámení prostřednictvím VOS:

Mgr. Ondřej Svoboda

Elektronicky – E-mail: oznameni.le@akkadlec.cz

Telefonicky – Telefon: 778 213 388

Pro příjem oznámení je telefonní linka vyhrazena vždy v úterý a čtvrtek v době od 10:00 do 14:00. O oznámení bude učiněn písemný záznam. Hovor může být se souhlasem nahráván.

Osobně: po předchozí domluvě s Příslušnou osobou prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo telefonu.

Korespondenčně: dopisem (doporučeným) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí, PSČ 747 41; obálka musí být označena textem „Oznámení – pouze k rukám Příslušné osoby“;

Příslušná osoba je oprávněna nezabývat se anonymními oznámeními (takovým oznámením, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiný údaj, dle nichž by jej bylo možné identifikovat).

Oznámení může být podáno také prostřednictvím Externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).