oblouk

Jak a kdy dělat revizi elektřiny a plynu?

Jak a kdy dělat revizi elektřiny a plynu?

Vlastnictví nemovitosti je jistě příjemnou záležitostí, ale také vás čeká plno povinností a starostí. Jedna z věcí, na kterou byste měli myslet, jsou pravidelné revize. Ač revize nejsou pro nepodnikatele povinné, vyhýbat se jim rozhodně nevyplácí. Jednak můžete předejít různým nepříjemnostem, ale také škodám na majetku i životech. V případě pojistné události také nebudete trnout, zda vám pojišťovna vzniklou škodu v plné výši uhradí. I když revize pro majitele nemovitostí – fyzické osoby nejsou ze zákona povinné, může tuto povinnost dát pojišťovna do svých podmínek nebo se odvolat na “platnou legislativu”. Vždy proto myslete na Občanský zákoník, který jasně říká: “Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí”.

Co je to elektroinstalace a co zahrnuje?

Elektroinstalace se týká systému elektrických zařízení a vedení v budově nebo jiném objektu. Jedná se o soubor elektrických prvků, kabelů, rozvodů a zařízení sloužících k distribuci elektrické energie a k napájení různých elektrických spotřebičů a zařízení.

Elektroinstalace zahrnuje několik klíčových prvků:

 1. Rozvod elektřiny: To zahrnuje kabely a vodiče, které přenášejí elektrický proud z elektrického panelu do jednotlivých místností a spotřebičů.
 2. Elektrické rozvody: V rámci budovy jsou vedeny specifické vodiče k různým elektrickým zařízením, jako jsou světla, zásuvky, přepínače atd.
 3. Elektrické zásuvky a přepínače: Slouží k připojení elektrických spotřebičů a k ovládání osvětlení.
 4. Elektrické spotřebiče: Jakýkoliv zařízení, které spotřebovává elektrickou energii, je považováno za elektrický spotřebič.
 5. Elektrický panel: Je to místo, kde je elektrická energie přivedena do budovy a rozdělena do jednotlivých okruhů.
 6. Ochranná zařízení: Patří sem pojistky a jističe, které chrání elektroinstalaci a elektrické zařízení před přetížením a zkraty.
 7. Bleskosvod: Slouží k ochraně budovy a elektroinstalace před poškozením způsobeným bleskem.

Kdy dělat revizi elektroinstalace?

Pravidelná revize elektroinstalace je klíčová pro zajištění bezpečného provozu elektrických systémů v budově a prevenci možných nebezpečí. Frekvence revizí může být ovlivněna několika faktory, včetně místních předpisů a normativních požadavků. Níže jsou uvedeny obecné směrnice, ale je vždy dobré se přizpůsobit konkrétním předpisům v dané lokalitě:

 1. Pravidelná revize:
  • Většina odborníků doporučuje provádět revize elektroinstalace každých 3 až 5 let. Opět se může lišit podle místních předpisů.
 2. Při výměně majitele nebo nájemce:
  • Po změně majitele nebo nájemce by měla být provedena revize elektroinstalace, aby se zjistilo, zda je v souladu s platnými normami a předpisy. To může pomoci předejít potenciálním bezpečnostním problémům.
 3. Po havárii nebo poškození:
  • Pokud dojde k havárii, požáru nebo jinému poškození budovy, je důležité provést revizi elektroinstalace, i když nebyla přímo postižena.
 4. Při výměně nebo instalaci nových zařízení:
  • Při instalaci nových elektrických spotřebičů, zařízení nebo při úpravách elektroinstalace je vhodné provést revizi, aby se zajistilo, že nové prvky jsou správně připojeny a neohrožují bezpečnost celé instalace.
 5. Při podezření na problémy:
  • Pokud existuje podezření na problémy s elektroinstalací, například časté výpadky proudu, neobvyklé zvuky nebo zápachy, je třeba ihned provést revizi.

Pamatujte, že v některých případech mohou místní předpisy vyžadovat specifické časové intervaly pro revize elektroinstalace. Vždy je nejlepší konzultovat s místními regulačními orgány nebo elektrikářem, aby se zajistilo správné dodržení normativů.

Kdo by měl dělat revizi a kontrolu elektroinstalace?

Revize a kontrola elektroinstalace by měly být prováděny kvalifikovanými a certifikovanými odborníky v oblasti elektroinstalací. Zde jsou někteří profesionálové, kteří mohou být zodpovědní za provádění revizí elektroinstalace:

 1. Elektrikáři:
  • Kvalifikovaní elektrikáři mají odborné znalosti a dovednosti potřebné k provádění revizí elektroinstalace. Měli by být certifikováni a dodržovat platné normy a předpisy.
 2. Odborníci na elektrotechniku:
  • Inženýři nebo technici s vzděláním v oblasti elektrotechniky mohou být schopni provádět revize a kontroly elektroinstalace.
 3. Certifikovaní inspektoři elektroinstalací:
  • V některých oblastech mohou existovat certifikovaní inspektoři, kteří mají specializované vzdělání a schopnosti k posouzení bezpečnosti a shody elektroinstalace s normami.
 4. Elektroinženýři:
  • Profesionální elektroinženýři mohou provádět revize a posudky složitějších elektroinstalací, zejména v průmyslových nebo komerčních prostorách.

Při výběru odborníka na revizi elektroinstalace je důležité zajistit, aby měl platnou licenci, certifikáty a dostatečné zkušenosti v oboru. V některých zemích mohou být stanoveny specifické požadavky na odbornou kvalifikaci inspektorů elektroinstalací.

Je dobré mít pravidelné revize prováděné odborníkem, aby se předešlo potenciálním bezpečnostním rizikům a zajistilo správné fungování elektroinstalace.

Co se může stát pokud bude chyba v elektroinstalaci?

Chyby v elektroinstalaci mohou představovat vážné bezpečnostní riziko pro rodinu nebo malou firmu. Zde jsou některé možné důsledky chyb v elektroinstalaci:

 1. Požáry:
  • Nebezpečné chyby, jako jsou zkraty nebo přetížení v elektroinstalaci, mohou způsobit požáry. Nedostatečné nebo vadné kabely, přepínače a zásuvky mohou vyvolat teplotní problémy a vedou k nebezpečí požáru.
 2. Úrazy elektrickým proudem:
  • Chybná elektroinstalace může způsobit úrazy elektrickým proudem, což může mít vážné následky na zdraví. Například vadná zásuvka nebo nebezpečné zapojení elektrických zařízení může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
 3. Poškození elektrických zařízení:
  • Nesprávně provedená elektroinstalace může způsobit poškození elektrických spotřebičů a zařízení. To může znamenat finanční náklady na opravy nebo nahrazení vadných zařízení.
 4. Výpadky proudu:
  • Chyby v elektroinstalaci mohou způsobit neplánované výpadky proudu. To může být nejen nepříjemné, ale také může narušit běžné provozní procesy v malé firmě.
 5. Zvýšené náklady na energii:
  • Neefektivní elektroinstalace, například staré a neúčinné zařízení, může způsobit zvýšené náklady na energii. To může ovlivnit rodinný rozpočet nebo zisk malé firmy.
 6. Ztráta dat:
  • Elektrické problémy mohou způsobit výpadky napájení, což může vést k ztrátě dat v případě, že nejsou používány dostatečné záložní zdroje.

Jak často by se měla revize elektroinstalace dělat?

Chyby v elektroinstalaci mohou představovat vážné bezpečnostní riziko pro rodinu nebo malou firmu. Zde jsou některé možné důsledky chyb v elektroinstalaci:

 1. Požáry:
  • Nebezpečné chyby, jako jsou zkraty nebo přetížení v elektroinstalaci, mohou způsobit požáry. Nedostatečné nebo vadné kabely, přepínače a zásuvky mohou vyvolat teplotní problémy a vedou k nebezpečí požáru.
 2. Úrazy elektrickým proudem:
  • Chybná elektroinstalace může způsobit úrazy elektrickým proudem, což může mít vážné následky na zdraví. Například vadná zásuvka nebo nebezpečné zapojení elektrických zařízení může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
 3. Poškození elektrických zařízení:
  • Nesprávně provedená elektroinstalace může způsobit poškození elektrických spotřebičů a zařízení. To může znamenat finanční náklady na opravy nebo nahrazení vadných zařízení.
 4. Výpadky proudu:
  • Chyby v elektroinstalaci mohou způsobit neplánované výpadky proudu. To může být nejen nepříjemné, ale také může narušit běžné provozní procesy v malé firmě.
 5. Zvýšené náklady na energii:
  • Neefektivní elektroinstalace, například staré a neúčinné zařízení, může způsobit zvýšené náklady na energii. To může ovlivnit rodinný rozpočet nebo zisk malé firmy.
 6. Ztráta dat:
  • Elektrické problémy mohou způsobit výpadky napájení, což může vést k ztrátě dat v případě, že nejsou používány dostatečné záložní zdroje.

Jak a kde si můžu objednat revizního technika?

Podívejte se do databáze revizních techniků. Revizní elektrotechnik musí:

 1. být držitelem osvědčení dle § 7 zákona. 250/2021 Sb.
 2. mít oprávnění k provádění revizí, které vydává TIČR (Technická inspekce ČR) na základě předložených dokumentů (délka praxe, vzdělání, zdravotní stav) a vykonání písemné a ústní zkoušky.

Jak se na revizi připravit?

Před revizí elektroinstalace je dobré se připravit tak, aby proces byl co nejefektivnější a bezproblémový. Zde jsou některé kroky, které můžete podniknout, a faktory, které mohou ovlivnit náklady:

Příprava před revizí:

 1. Připravte si dokumentaci:
  • Poskytněte elektrikáři dokumentaci týkající se elektroinstalace, včetně plánů elektroinstalace, schémat, certifikátů a evidence provedených oprav a údržby.
 2. Zajistěte přístup k elektrickým panelem:
  • Umožněte snadný přístup k elektrickému panelu, aby mohl elektrikář provádět nezbytné testy a kontrolní opatření.
 3. Identifikujte potenciální problémy:
  • Pokud máte nějaké známé problémy nebo nedostatky v elektroinstalaci, oznamte je předem, abyste umožnili specifickou kontrolu těchto oblastí.
 4. Předchozí opravy a úpravy:
  • Pokud máte informace o předchozích opravách nebo úpravách elektroinstalace, sdílejte tyto informace s elektrikářem.

Kolik revize elektroinstalace stojí?

Náklady na revizi elektroinstalace závisejí na charakteristikách objektu, který je třeba zkontrolovat. Například pro byt 3+kk můžete očekávat náklady kolem 2 000 Kč. Pokud jde o revizi elektroinstalace ve dvoupodlažním domě, počítejte s náklady přibližně 3 500 Kč.

Jak je to s revizí plynu?

Revize plynu je důležitým opatřením, které zajišťuje bezpečnost a spolehlivost plynových zařízení. Tento proces obvykle zahrnuje vizuální kontrolu, měření tlaku, ověření spalování, kontrolu ventilů a regulátorů a detekci případných úniků plynu. Kvalifikovaný technik by měl pravidelně provádět revize a zajišťovat shodu s normami a místními předpisy.

Frekvence revize plynu:

Frekvence revize plynu se obvykle doporučuje alespoň jednou ročně. Pravidelná kontrola je nezbytná k identifikaci potenciálních problémů a minimalizaci rizika úniků plynu. Při výběru frekvence revizí je vždy důležité zohlednit místní předpisy a specifické podmínky plynových zařízení.

Náklady na revizi plynu:

Náklady na revizi plynu se liší podle různých faktorů, včetně typu objektu a rozsahu plynových zařízení. Revizi plynu pořídíte podobně jako v případě elektroinstalace, zpravidla v rozmezí od několika stokorun až do 3000 Kč.

doublearrow zpět na výpis novinek