Ochrana osobních údajů

Informace LAMA energy a.s. o zpracování osobních údajů Zákazníků

Společnost LAMA energy a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4065, IČO: 28262026 jako dodavatel elektřiny a zemního plynu je v rozsahu udělených licencí oprávněna dodávat elektřinu a zemní plyn, a jako správce osobních údajů tímto poskytuje Zákazníkům informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti LAMA energy a.s. a informace o právech Zákazníků souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany společnosti LAMA energy a.s.

LAMA energy a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

1. LAMA energy a.s. vede databázi Zákazníků, kteří s ní mají uzavřenou Smlouvu, která obsahuje osobní a identifikační údaje poskytnuté Zákazníky. Osobními údaji se ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů v platném znění (dále již jen „zákon o ochraně osobních údajů“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, tj. zejména, nikoli však výhradně, rodné číslo, jméno, příjmení akademický titul, adresa, datum narození, obchodní firma, IČO, místo či sídlo podnikání, telefonní číslo, e-mailová adresa a čísla předložených identifikačních dokladů, které Zákazník či jeho zástupce dobrovolně poskytl LAMA energy a.s. LAMA energy a.s. osobní údaje v rozsahu poskytnutém Zákazníkem zpracovává jakožto správce osobních údajů za účelem plnění svých povinností podle Smlouvy a za marketingovými účely. Zákazník poskytuje souhlas se zpracováváním svých osobních údajů dobrovolně, a to na dobu trvání Smlouvy a 6 měsíců po skončení Smlouvy nebo do odvolání souhlasu.

2. Zákazník má v souladu s § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, doplnění, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány. Zákazník je povinen informovat LAMA energy a.s. o jakékoliv změně týkající se údajů poskytnutých LAMA energy a.s. při uzavření Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.
3. LAMA energy a.s. s údaji dle odst. 1 nakládá v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a za účelem zajišťování poskytování dodávek zemního plynu a/nebo elektřiny, jakož i k následnému marketingu a dalším souvisejícím službám. LAMA energy a.s. shromažďované údaje zpracovává a uchovává sama či prostřednictvím smluvních partnerů za dodržení příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. LAMA energy a.s. se zavazuje poskytovat shromažďovaným a zpracovávaným údajům maximální možnou míru ochrany a chránit je před zneužitím.
Zákazník souhlasí s tím, aby LAMA energy a.s. zpracovávala shromažďované údaje dle odst. 1 až 5 pro marketingové a obchodní účely LAMA energy a.s. či členů koncernu LAMA ENERGY GROUP a.s., a to v rozsahu poskytnutých údajů ze strany Zákazníka a současně Zákazník vyslovuje svůj souhlas s tím, aby jej LAMA energy a.s. oslovovala a informovala jej o nových produktech a službách na jím uvedené kontaktní údaje (obchodní sdělení). Zákazník uděluje LAMA energy a.s. souhlas k vytváření a ukládání záznamů volání Zákazníka na čísla LAMA energy a.s. (zejména čísla zákaznické linky) za účelem plnění Smlouvy a za účelem zvyšování kvality služeb.

4. V rámci péče o Zákazníka je LAMA energy a.s. oprávněna sdělené kontaktní údaje používat pro marketingové a obchodní účely, mj. pro informování Zákazníka o produktech a službách LAMA energy a.s. a třetích osob, zejména členů koncernu LAMA ENERGY GROUP a.s. a jejích obchodních partnerů. Sdělení podle tohoto článku mohou být zasílány např. poštou, e-mailem, prostřednictvím textové zprávy, nebo telefonicky. Zákazník dále ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., podpisem Smlouvy souhlasí, aby LAMA energy a.s. nebo jí pověřené osoby využívali k uvedeným účelům podrobnosti elektronického kontaktu.
5. Zákazník je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů dle odst. 1 až 5, a to prostřednictvím písemné žádosti doručené LAMA energy a.s. dle příslušných ustanovení všeobecných obchodních podmínek LAMA energy a.s.
LAMA energy a.s. tímto Zákazníky upozorňuje, že dnem 25. 5. 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, označované jako GDPR. V návaznosti na účinnost tohoto nařízení provede LAMA energy a.s. zapracování a přizpůsobení shora uvedených informací o zpracování osobních údajů do plného souladu s citovaným nařízením.