Česká energie pro váš život
Dodavatel plynu a elektřiny pro domácnosti, podnikatele a velkoodběratele

Společnost LAMA energy a.s. oznamuje přeměnu akcií

Společnost LAMA energy a.s. oznamuje přeměnu akcií

06. 10. 2016

Obchodní společnost LAMA energy a.s., se sídlem Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí, PSČ 747 41, IČO: 282 62 026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4065 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) oznamuje, že dne 6. 10. 2016 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přeměně všech dvaceti kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na zaknihované kmenové akcie na jméno (dále jen „Přeměna akcií“).

Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na rozhodnutí o Přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ust. § 529 odst. 1 OZ, aby ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdal své listinné akcie Společnosti a sdělil Společnosti číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů zřízeného prostřednictvím některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Odevzdání listinných akcií a sdělení čísla účtu může akcionář uskutečnit v sídle Společnosti každý pracovní den v době od 9.00 hodin do 15.00.

V souladu s ust. § 530 odst. 1 OZ byla stanovena dodatečná lhůta šesti měsíců pro případ, že by akcionář při předání akcií Společnosti nesdělil číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány s tím, že dodatečná lhůta počíná běžet akcionáři ode dne předložení jeho akcií Společnosti. Akcionář se tímto upozorňuje, že pokud nesdělí číslo účtu v příslušné evidenci ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně Společnost zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

V souladu s ust. § 531 OZ byla stanovena dodatečná lhůta šesti měsíců pro případ, že by akcionář byl v prodlení s odevzdáním akcií Společnosti. Akcionář se upozorňuje, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.